Stijlfiguren
3-LEDIGE CONSTRUCTIE een opeenvolging van dingen die gedaan worden
ALLITERATIE herhalen van beginletters
ANAFOOR herhalen van een beginwoord
ANASTROFE omkeren van de volgorde
ANTITHESE duidelijke tegenstelling
APOCOPE het weglaten van een werkwoordeinde
APOSTROFE aanspreking van een personage door de schrijver
ARCHA¤SME ouderwetse vorm van een werkwoord
ASYNDETON geen gebruik van voegwoorden
CHIASME kruisstelling van woordorde
ELIPS weglaten van een belangrijk zinsdeel
ENJAMBEMENT hoort in een vorige vers, staat in een volgende vers
EPEXEGESE geeft meer uitleg bij het voorgaande door het in andere woorden te herhalen
GOUDEN VERS PV in het midden + 2 adj vooraan + 2 subst achteraan (of omgekeerd)
GRAECISME Griekse vorm in Latijnse tekst
HENDIADYS samengestelde gedachte opgesplitst in twee
HISTORISCH PRESENS de tekst levendiger maken door in de presens te zetten
HYPERBATON scheiden van congruerende woorden 
LITOTES iets benadrukken door het tegendeel te ontkennen
METAFOOR (vergelijking zonder als) beeldspraaká
METONYMIE naamsverandering op basis van gemeenschappelijk kenmerk
METRI CAUSA omwille van de versmaat
PARADOX schijnbare tegenstelling (doel: aandacht trekken)
PARALLELLISME eerst ww + bepaling, dan weer ww + bep.(benadrukt de gelijkenis)
PO╦ZIETAAL omschrijven v.e. woord i.p.v. een woord te gebruiken
POLYSYNDETON herhaling van voegwoorden
POTENTIALIS (mogelijkheid) v.h. verleden; voorwaarde was vroeger nog vervulbaar
SYNCOPE het wegvallen van een lettergreep in het midden van een woord
TAUTOLOGIE 2 x hetzelfde zeggen
TMESIS splitsen van een scheidbaar woord om nadruk te leggen op de bestanddelen 
TRADUCTIO spel met verschillende vormen van hetzelfde woord